Archiv Weblogu Vclavk za duben 2004

27. duben 2004 - ter

Pst description se vyplat

Meta informace keywords a description mly dve pro vyhledvae vt vhu ne dnes. Pesto se vak vyplat je pouvat.

vodn tvrzen pitom plat pedevm pro popisek obsahu strnky uveden v hlavice tedy meta informaci description. Vha, kterou vyhledvae pikldaj obsahu tohoto popisku a slovm v nm obsaenm sice nen pravdpodobn pli velk, ale existuj dal a mon i vznamnj dvody pro description pout.

Prvnm dobrm dvodem je fakt, e nkter vyhledvae pouvaj obsah description jako popisek odkazu ve vsledcch vyhledvn. To je dleit pedevm proto, e tmto zpsobem mete ovlivnit mru prokliku vaeho odkazu. Kdy si uivatel na strnce s vsledky pete strun a vstin popis obsahu va strnky, pravdpodobnost, e prv na v odkaz klikne, se rapidn zv. To sam plat i pro obsah elementu title.

Zpsob, jakm vyhledvae s desription nakldaj se vak rzn. Zamil jsem se na ti pro echy nejvznamnj vyhledvae - Google, Yahoo a Jyxo. Kad z nich vyuv description jinak.

Google description pravdpodobn indexuje, ale ve vsledcch vyhledvn ho nezobrazuje zobrazuje jen vjimen. Yahoo description indexuje a jeho obsah zobrazuje v ppad, e se v nm vyskytnou hledan slova. K ryvku z description pak pidv jet dal, pro hledan slova relevantn, ryvky z textu na strnce. Jyxo se k description chov podobn jako Yahoo, rozdl je v tom, e Jyxo zobrazuje description vcelku a nepidv k nmu dn dal ryvky.

Mn osobn se nejvce lb chovn Jyxa. V jeho ppad mte toti nejvt monost ovlivnit obsah, kter uivatel ve vsledcch uvid. S dobrm popiskem tak mete mt vt mru prokliku ne vae na lepch pozicch se nachzejc konkurence. Fakt, e vyhledva Jyxo pouv v dnen dob i nejvyuvanj esk portl Seznam, vznam kvalitnho description jet umocuje.

Description vak nen dleit jen pro vyhledvae. Jeho psan vs toti zrove nut popsat cel obsah strnky nkolika slovy. Muste se tak nad nm zamyslet a tato vaha vm me pomoci odhalit ppadn nedostatky - kdy nen mon cel obsah strnky lehce popsat, nco je asi patn a dokument nen ucelen a komplexn.

Description zatm rozhodn nepat do starho eleza a jeho vyuvn se vyplat.

Souvisejc odkazy:

autor: Vclav trupl | as: 18:01 | komente  | trval odkaz

26. duben 2004 - pondl

Jyxo se vythlo

Jyxo splnilo slib, kter uvd na svch strnkch, a zaindexovalo Vclavk hned druh den od chvle, kdy jsem ho tam poslal (na domnu .net normln nechod). Musm uznat, e m to pekvapilo.

Vyhledva Jyxo mm vcelku rd a pro esk strnky je pro m volbou slo jedna. V posledn dob se sice podle mho nzoru relevance vsledk trochu zhorila, ale o tom pst nechci. Kdy jsem si kupoval domnu .net, oekval jsem, e prv v Jyxu budou s jej indexaci problmy. M obavy jet prohloubil Jirka Chomt, kter m strnky tak v domn .net, a v jeho ppad trvalo kompletn zaindexovn strnek tyi msce. Strachoval jsem se zbyten.

Na dnou osobn korespondenci s Michalem Illichem nemuselo vbec dojt, protoe jen nkolik minut po naem rozhovoru s Jirkou jsem zjistil, e Jyxo u si m nalo. Mm z toho radost a tm se, a Jyxo zaindexuje cel web. Kdy jsem se navc dnes dval do logu, zjistil jsem, e po mch strnkch se u proli tak roboti Googlebot, MSNBot, Magpie a Inktomi Slurp. U se tm na prvn setkn se svmi strnkami na 1. SERP :-).

autor: Vclav trupl | as: 16:46 | komente  | trval odkaz

S Internet Explorerem na vn asy

Otzka nezn „pro zat pouvat alternativn prohle“, ale „pro pestat pouvat Internet Explorer“.

Piblin takovto rozhovor jsem dnes absolvoval se svm otcem. Na jeho zklad jsem zaal trochu jinak nahlet na problm stle tak velkho potu uivatel Internet Exploreru:

J: Vid tati, zase ti ten Explorer spadnul, j ti pod km, e m pouvat kvalitn prohle.

Otec: To je tm, e ti zas ve tvm pozad b tolik aplikac, pt to restartuju a bude to...

J: To teda ne! Kdybys pouval Firefox jako j, tohle by se ti nestalo. Explorer je prost mejd, tak se nediv.

Otec: Ale nebudu to pouvat, je to anglicky...

J: ...nen! J ti klidn sthnu eskou verzi.

Otec: Hele, j mm Explorer v prci, tak se nebudu uit s nm jinm. Navc tady potebuju pouvat InternetBanking a ten vyaduje Explorer...take si to pozavrej, a si to mu konen spustit...

Kdy se nad rozhovorem zamyslte, otec ml vlastn ve vem pravdu. Tak kde je chyba?

Chybou je, e se nekvalitn prohlee stle hojn vyskytuj na pracovitch. Chybou je, e dleit strnky a internetov aplikace jsou i v dnen dob tak asto optimalizovny pouze pro Internet Explorer. A dal chybou je, e se na uivatele Exploreru bere stle tak velk ohled.

Pipad mi to jako zaarovan kruh. Uivatel pouvaj Internet Explorer proto, aby jim vechno fungovalo tak, jak m, a webdesigni s programtory zas tvo strnky a aplikace pedevm pro Internet Explorer proto, aby to fungovalo vtin. Mj nzor je mon trochu radikln, ale navrhuji nebrat na „Explorky“ tak velk ohled. Jist, druh extrm by byl tak na kodu - fungovat mus vechno a vem. Ale pro neudlat strnky tak, aby fungovaly pedevm v dobrch prohlech? Pimenou kvalitu pro vechny, ale superkvalitu jen pro osvcen.

Myslm, e tento postup by mohl fungovat. Kdy pestanou mt uivatel Internet Exploreru tu nejlep kvalitu, jako je tomu vtinou dnes, teba si uvdom, e je as zmnit prohle. Teba taky ne, ale to je pak jejich chyba a budou za ni platit horm proitkem. Je peci paradoxn doplcet na to, e pouvte kvalitn browser.

autor: Vclav trupl | as: 00:20 | komente  | trval odkaz

25. duben 2004 - nedle

Vtejte na Vclavku

Vclavk je mj osobn web a jeho soust je tak tento weblog Vclavk, kter je volnm pokraovnm nitrobloku.

Zmny

Weblog

Pro vs, v tuto chvli ji bval tene nitrobloku, se zmnila pedevm adresa RSS zdroje. Vzhledem k tomu, e o nitroblok se u nebudu od tohoto okamiku starat, je nanejv vhodn u sebe tuto adresu zmnit. Nyn najdete m RSS na http://www.vaclavak.net/weblog/weblog.xml.

Jak jsem ji naznail, aktivn ivot nitrobloku skonil. Po dlouhm pemlen jsem se rozhodl, e nejlep bude ponechat jej na stvajc adrese a nesnait se ho pesunout sem. Odkazy na jeho archiv naleznete vak i zde, v pravm sloupci weblogu. Pro jeho tvorbu jsem pouil opt offline blogovac nstroj EasyBlog, kter mi vyhovuje a m dobrou technickou podporu, za kterou eLKovi moc dkuji.

Pokud se divte, kam zmizely komente, divte se oprvnn. Prosm vs o chvilku strpen, komente se vyizuj a v nejbli dob by mly bt opt k dispozici. Do doby, ne se tak stane, je asi nejsnaz monost jak m kontaktovat formul v sekci kontakt.

Hosting

S vbrem a nkupem nov domny (na vodn strnce webu se dozvte, pro zrovna „Vclavk“) pila na adu tak zmna hostingu. Na zklad vten nabdky a dobrch referenc od znmch jsem si vybral esk hosting a musm ct, e lep hosting jsem zatm nevidl. Vechno probhlo hladce, rychle a bez nejmench problm. Rozhran pro sprvu tu je pehledn, intuitivn a dobe promylen. Pokud o zmn hostingu uvaujete, nen co eit.

Prosba

Na zvr vs jet prosm o zmnu odkaz vedoucch na nitroblok. Ideln tvar odkazu na nov weblog je:

<a href="http://www.vaclavak.net/weblog/" title="Weblog Vclavk - weblog o internetu a webdesignu">Weblog Vclavk</a>

Pokud si najdete chvilku a zmnu provedete, budu vm moc vdn. Vem se omlouvm za vznikl pote a tm se na shledanou u novch spot na novm weblogu.

autor: Vclav trupl | as: 02:00 | komente  | trval odkaz